فیلترهای های دامپتراک EH4000AC-3 هیتاچی

فیلترهای های دامپتراک EH1700-3 هیتاچی

فیلترهای های دامپتراک EH5000AC-3 هیتاچی

فیلترهای های دامپتراک EH1100-5 هیتاچی

فیلترهای های دامپتراک EH3500AC-3 هیتاچی